Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid van Kinderopvang De Maan is bepalend voor de wijze waarop we omgaan met de kinderen. Ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op het internationaal verdrag inzake rechten van het kind en de vier pedagogische basisdoelen uit de wet kinderopvang: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, waarden en normen. Alle locaties van Kinderopvang De Maan zijn helemaal op kinderen afgestemd; de kinderen kunnen rekenen op een aangepaste en veilige omgeving waarin plezier en eigenheid centraal staan Dat zijn belangrijke voorwaarden voor een goede en veilige ontwikkeling.

De juiste aandacht voor ieder kind
Bij Kinderopvang De Maan geloven we dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Wij respecteren het kind zoals het is, met zijn eigen afkomst en zijn eigen ik. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers goed kijken en luisteren naar waar kinderen mee bezig zijn. Zo kunnen ze inspelen op de behoefte van het individuele kind en de juiste aandacht geven. De medewerkers van kinderopvang De Maan hebben een responsieve en positieve houding; ze staan open voor uitingen van het kind, spelen hierop in en benadrukken wat het kind al kan en goed doet. Respect voor kinderen en hen serieus nemen, betekent ook dat we hun gevoelens serieus nemen. Door gevoelens te benoemen en hen mogelijkheden te bieden deze te uiten, leren we hen met gevoelens om te gaan. Wanneer dat nodig is, bieden wij de kinderen emotionele ondersteuning, zodat ze zich veilig en op hun gemak voelen.

Jezelf leren zijn, ook binnen de groep
Kinderopvang De Maan vangt kinderen op in kleine horizontale groepen, met vaste pedagogisch medewerkers. Ook een vaste structuur gedurende de dag, zorgt voor rust en een vertrouwd gevoel. De vaste groepen bieden de veiligheid en warmte waarin elk kind zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en de aandacht krijgt die past bij het eigen ontwikkelingsniveau. Pedagogisch medewerkers hebben oog voor de individuele behoeftes van het kind en gebruiken tegelijkertijd de groepsdynamiek om de persoonlijke ontwikkeling van elk kind nog verder te stimuleren. De groep biedt hiervoor veel ruimte: samen spelen, samen delen, samen plezier maken, vrienden maken, ruzie maken, het weer bijleggen en gevoelens delen.

De ontwikkeling van kinderen centraal
Elk kind maakt een natuurlijke ontwikkeling door. Deze ontwikkeling wordt actief gestimuleerd en in de gaten gehouden. Zowel op het kinderdagverblijf als op de buitenschoolse opvang, dagen we kinderen actief uit om meer uit zichzelf te halen. Ons spelmateriaal en onze activiteiten sluiten goed aan bij de leefwereld én leeftijd van de kinderen. Jonge kinderen leren het beste door lekker te spelen, te ravotten, te onderzoeken en vooral door in hun eigen ritme en tempo nieuwe indrukken op te doen. In het kinderdagverblijf bereiden we kinderen bovendien spelenderwijs voor op de basisschool. Met gerichte voorschoolse educatie activiteiten worden eventuele ontwikkelingsachterstanden zo veel mogelijk opgeheven zodat de kinderen vloeiend kunnen doorstromen.

De pedagogische visie van kinderopvang De Maan vertalen we door naar de dagelijkse praktijk, door concreet te werken vanuit uitgangspunten op vier gebieden:

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: heeft het kind het naar zijn of haar zin?
  2. Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: heeft het kind iets geleerd dat zinvol voor hem of haar is?
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties: heeft het kind met andere kinderen gespeeld?
  4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken: heeft het kind geleerd om op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan?

Deze uitgangspunten dienen als leidraad voor de verdere uitwerking van het pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met ons.

Inspectierapporten GGD
Kinderopvang De Maan voldoet uiteraard aan alle wettelijk gestelde eisen. Hieronder staan de links naar de inspectierapporten van de GGD per locatie: